dari

dari

فارسی و دری

سلام به شما

کنسرت اعتراض در اردوگاه پناهندگان هورست

از گروه موسیقی »صدای زندگی«

Lebenslaute“

دوستان عزیز ما که اینجا در شرایط بد زندگی میکنند ،

ما میخواهیم که این اردوگاه بسته شود !

حق اقامت برای همه !

ما عضو گروه موسیقی »صدای زندگی«

Lebenslaute“

هستیم. گروه کُر و اُرکستر ما از تمام آلمان به اینجا جمع شده ایم.

ما خواستارٍ حق اقامت برای هر شخص هستیم ، که برای پناهندگی به این کشور آمدنده اند !

ما میگویم که هر انسان حق زندگی در جای مناسب دارد،

آن طور زندگی کند که میخواهد،

حق انتخاب داشته باشد که با هر کس که میخواهد زندگی کند.

به این دلیل باید این جایگاه بسته شود .

ما از مسئولان درخواست کردیم که برای شما موسیقی اجرا کنیم .

متاسفانه به ما اجازه ندادند. ولی ما تصمیم گرفتیم که در هر حال بیایم و

برای شما موسیقی اجرا کنیم و با شما پشتیبانی کنیم .

آرزو داریم ساعتی برای شما خوش بگذرد .

این کنسرت یکشنبه 18 آگوست ساعت 12 ظهر اجرا میشود .

ما خوشحالیم که شما بیاید .

از ما سلام